Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

REGULAMIN MAŁEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

(obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku)

 

1. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Metka - Jakub Kopczyński  z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Kineskopowa 1, NIP: 521-319-43-73, REGON: 146572714

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.metka.co, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).


Konsument - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu, fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta (za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie zaznaczono inaczej), a także posiadające wszelkie atesty wymagane przez polskie prawo.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający Konta Klienta, może dokonać zakupu Towarów. W formularzu zamówieniu Klient dokonuje:

-              wyboru zamawianych Towarów,

-              oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

-              wyboru sposobu płatności ceny i kosztów dostawy.

 

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, w tym dane jego osobowe, służące do realizacji składanych zamówień, a także historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu oraz dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień. Baza zabezpieczona jest hasłem dostępnym i znanym jedynie Klientowi.

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu o numerze 67 1020 1169 0000 8202 0240 9712, za pośrednictwem rachunku bankowego lub poprzez wpłatę dokonaną za pośrednictwem operatora pocztowego;

Zapłata elektroniczna - płatność wykonywana przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemów płatności internetowych, w tym kredytową kartą bankową

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.metka.co.

2.2 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 2.3 Niniejszy regulamin zawiera zasady gwarancji, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2.4 Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu.

2.5 Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień w nim zawartych.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Informacje na temat oferowanych Towarów Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.metka.co.

3.2 Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.sklep.metka.co, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.3 Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca, że zamówienie zostało przez Sklep otrzymane.

3.4 Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

3.5 Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00.

3.6 Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

3.7 Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon- 510 253 732

E-mail – metka@metka.co

Adres korespondencyjny – Metka - Jakub Kopczyński, ul. Kineskopowa 1, bud A, lok 6, 05-500 Piaseczno.

3.8 Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 

4. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

4.1.Czas Realizacji Zamówienia Towarów wynosi 3 dni robocze od chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku niemożności wysłania Towaru w tak oznaczonym terminie, Klient jest o tym informowany niezwłocznie przez pracownika Sklepu.

4.2. Dostawa Towaru realizowana jest przez firmę kurierską DPD.

4.3. Koszty dostawy Towaru:

- 10zł po przedpłacie niezależnie od ilości zakupionych produktów.

- 13zł przy obiorze przesyłki (za pobraniem) niezależnie od ilości zakupionych produktów.

4.4. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient, chyba, że trwa akcja promocyjna Sklepu i wyraźnie mówi o przesyłce gratis poprzez zamieszczenie informacji w Formularzu Famówienia.

4.5. Koszt dostawy Towaru, zależnie od rodzaju dostawy, podawany jest do wiadomości Klienta przy wypełnianiu Formularza Zamówienia. Koszt ten jest wiążący dla Sklepu od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.6. Dostawa towarów za granicę jest możliwa jedynie poprzez Pocztę Polską po przedpłacie. Koszt dostawy Towarów za granicę wynosi 60 zł brutto za jedną sztukę produktu. Każda kolejna sztuka jest płatna dodatkowo 30 zł.

4.7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 4 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia 3 dni robocze (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy w przypadku firmy kurierskiej DPD.

5. Sposób i termin zapłaty

5.1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty:

-              gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), w przypadku dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem kuriera DPD.

-              Przelewem Bankowym na konto o numerze: o numerze 22 1050 1025 1000 0091 1695 5585  z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,

-              poprzez system elektronicznych płatności Payu.

5.2 Klient, który wybrał opcję płatności Przelewem Bankowym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu telefonicznie bądź mailowo.

5.3. W przypadku dostawy poza terytorium Polski zamówienia mogą być opłacane Przelewem Bankowym lub poprzez system Payu. Sklep nie wysyła paczek zagranicznych za pobraniem.

5.4. W przypadku powstania nadpłat na Koncie Klienta, w związku z dokonanymi płatnościami za zamówione Towary, Klient ma prawo do wykorzystania nadpłaconych środków pieniężnych na zakupy innych Towarów w Sklepie lub do zwrotu nadpłaty w terminie określonym przez Klienta.

5.5. Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności Przelewem Bankowym, uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu, zaś w przypadku Zapłaty elektronicznej przez system Payu  pozytywny wynik autoryzacji transakcji.

5.6. Klient zobowiązany jest każdorazowo zapłacić cenę końcową, na którą składają się: cena Towaru, koszt dostawy

6. Reklamacja

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

6.2 Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on wystąpienie w Towarze wad, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania przesyłki. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i odesłać go na adres: Metka - Jakub Kopczyński, ul. Kineskopowa 1, bud A, lok 7, 05-500 Piaseczno.

6.3. Prawo do złożenia reklamacji w Sklepie przysługuje Klientowi:

-              będącemu konsumentem - w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności odebranej rzeczy ruchomej z zawartą umową, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zmianami).

-              nie będącemu konsumentem - w każdym przypadku stwierdzenia wad fabrycznych Towaru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami),

6.4. Do Towaru objętego reklamacją należy dołączyć wypełniony protokół reklamacyjny, zawierający dokładny opis stwierdzonych wad (niezgodności z umową) i przyczyn reklamacji. Protokół można pobrać TUTAJ  w przypadku niemożności pobrania protokołu lub wypełnienia go należy napisać odręcznie informacje o wadzie wraz z zaznaczeniem jej występowania w produkcie, oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcie wady, dane do wysyłki zwrotnej wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. Tak odręcznie napisane oświadczenie należy dołączyć do przesyłki wraz wadliwym towarem i odesłać go pod adres Sklepu nadany Pocztą Polską, paczką pocztową ekonomiczną.

6.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Towar zostanie doprowadzany do stanu zgodnego z umową (wolnego od wad) przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy w ciągu 14 dni, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Sklep zwróci Klientowi równowartość uiszczonej za Towar ceny lub zaoferuje inny Towar, dostępny w Sklepie i zaakceptowany przez Klienta (świadczenie zastępcze) i w ciągu kolejnych 14 dni pieniądze lub towar zostaną przekazane Klientowi.

6.6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na jego adres - za pobraniem.

6.7. Koszt zwrotu Towaru, którego reklamacja została uznana, ponosi Sklep.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową bądź listową przed jego upływem.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną dostępne w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu).

7.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sklepu: Metka - Jakub Kopczyński, ul. Kineskopowa 1, bud A, lok 7, 05-500 Piaseczno bądź drogą elektroniczną na adres: metka@metka.co

7.4. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sklepu: Metka - Jakub Kopczyński, ul. Kineskopowa 1, bud A, lok 7, 05-500 Piaseczno.

7.5. Towar należy odesłać w  stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.6. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument.

8. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od umowykonsumentowi odstępującemu od umowy, należy się zwrot ceny towaru oraz koszt jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

8.2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził zgodę na inne rozwiązanie; Konsument nie ponosi opłat w związku ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na umieszczenie jego  danych osobowych w bazie Metka- Jakub Kopczyński z siedzibą w Piasecznie oraz na ich przetwarzanie przez ten podmiot, dla celów realizacji umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w zamówieniu oraz udzielenie zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep .

9.2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną podaniem nieprawdziwych danych osobowych.

9.3. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są przechowywane, przetwarzane, a także podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 102, poz. 926, ze zmianami), przed dostępem do nich przez nieuprawnione do tego osoby trzecie.

9.4.  Administratorem danych osobowych jest  Metka-Jakub Kopczyński z siedzibą w Piasecznie.

9.5. Klient ma prawo do wglądu, edycji oraz usuwania swoich danych osobowych administrowanych przez Metka-Jakub Kopczyński z siedzibą w Piasecznie.

9.6. Za zgodą Klienta, udzieloną w odrębnym, pisemnym oświadczeniu, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych.

9.7. W celu realizowania płatności dane osobowe udostępniane są PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, która jest również Administratorem Danych Osobowych.

9.8. W celu realizacji przesyłki dane osobowe mogą być przekazane firmie kurierskiej DPD Polska, z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

10. Postanowienia końcowe:

10.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

10.2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie poprawnego adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

10.3. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

10.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.12.2014r. Treść Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich Klientów pod adresem internetowym: http://sklep.metka.co/content/3-Regulamin

10.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

10.7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1:

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

METKA - Jakub Kopczyński
ul. Kineskopowa 1, bud A, lok 6
05-500 Piaseczno

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres................................................................................... 
Data.....................................................................................


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal

Specials

Płacę przez PayU